بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

|42078204|fbv|عنوان:|هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات176حجم271/776 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل در پژوهش حاضر به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان مپردازیم و ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حق...
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات176حجم271/776 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

در پژوهش حاضر به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان مپردازیم و ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بر دادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم.

نوشتار حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد:
در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان
دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین قرار خواهیم داد و در فصل دوم سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار را در دو مبحث جداگانه بیان خواهیم نمود.


در بخش دوم پژوهش سعی شده است که اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار، ابتدا اصول دادرسی در مراحل مقدماتی را در دو مبحث بیان خواهیم کرد سپس اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم را در دو مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و مراجع و مقامات صالح در این زمینه را در ایران و انگلستان توصیف می نماییم و سپس اصول و قواعد ناظر بر مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را (در مرحلة محاکمه و مرحلة صدور حکم) به صورت مفصل بررسی می کنیم.


رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است.

نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد.


فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان موضوع 2
ب) سوالات تحقیق 2
پ) فرضیه ها تحقیق3
ت) اهداف و کاربرد ها 3
ث) روش تحقیق 4
ج) معرفی پلان 4

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار 5
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار 6
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال 6
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال 6
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال 10
گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال 12
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال 14
مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال 15
گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری 15
گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان 17

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار 18
مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال 19
گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران 19
بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب 19
الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 21
ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 22
بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب 23
الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 23
ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان 25
گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان 28
بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان 29
بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن 31
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار 32
گفتار اول: پلیس 32
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران 33
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان 34
گفتار دوم: دادسرا 36
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران 37
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان 39
گفتار سوم : دادگاه اطفال 40
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه 40
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی 42
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی 44
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه 45


بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار 47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی 48
مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم 48
گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی 50
گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی 51
گفتار سوم : اعلام حق سکوت 52
گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی 52
گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب 55
مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی 57
گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری 58
گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی 60
گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل 61
گفتار چهارم : منع شکنجه 62
گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی 62
گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع 64
گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت 66
بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات 67
بند دوم : کنترل قضائی 68
بند سوم : آزادی تحت مراقبت 69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم 70
مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه 71
گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه 72
گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت 73
گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه 75
گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه 76
گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه 77
گفتار ششم : میانجیگری و سازش 78
مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم 79
گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم 80
گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه 82
گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس 84
گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس 85
بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران 87
الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه 88
ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت 90
بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان 90
الف: تعلیق مراقبتی 91
ب: خدمات عام المنفعه 92
پ: اقامت در نقطه معین 94
ت: قرار ارجاع 96
ث: قرار جبران خسارت 97
ج : قرار برنامه اقدامات 98
ح: حبس خانگی 99
و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس 101

الف : نتیجه ها
ب : پیشنهاد ها
منابع و مآخذ
چکیده انگلیسی"

مطالب دیگر:
📗تحقیق بررسی انرژی مغناطیسی📗تحقیق بررسی انفجار انرژی📗تحقیق بررسی پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست📗تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد📗تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش كالاهای گوناگون📗تحقیق بررسی تربیت كودكان و نوجوانان به وسیله آموزش و پرورش📗تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی)📗تحقیق بررسی روابط خارجی نادرشاه📗تحقیق بررسی عایق های صوتی و حرارتی📗تحقیق بررسی مبانی و اهمیت گرمادهی مادون قرمز📗تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژی📗تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن📗مقاله آشنایی با كامپیوتر (برنامه SETUP)📗تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در تربیت📗تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی📗مقاله آشنایی با نرم افزار ACCESS📗تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی📗مقاله اصول برنامه نویسی اسمبلی📗مقاله آموزش جامع برنامه FLASH📗مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی📗مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران📗مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)📗مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام📗مقاله بررسی اصول بانكداری📗مقاله بررسی اقتصاد بین الملل